ด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตเพื่อนำไปสู่ความพอเพียง เป็นปรัชญาที่ชี้ถึงแนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตน ของคนไทย สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรมและทางด้านคุณธรรม ถ้าใช้หลักความพอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิตก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงได้
 
  เพื่อศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับส่วนการทำการใช้เครื่องประกอบผลไม้ในท้องถิ่น
  เพื่อศึกษาการทำบัญชีรายรับรายจ่าย
  เพื่อศึกษาขั้นตอนในการซื้อขาย
  เป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิตเป็นการปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมเพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติในการดำรงชีวิต
 
  นักเรียนโรงเรียนวัดแหลม
                                                                              
 
  โรงเรียนวัดแหลม 72/4 หมู่4
ตำบลบางหญ้าแพรก
อ.พระประแดง สมุทรปราการ
  โทรศัพท์ : 02- 3859113
โทรสาร : 02-386-8053
E-MAIL : info@watleamschool.ac.th
   
         
         
     
 
         
Current Pageid = 40